Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Temple of the king - RainbowOne day, in the Year of the Fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the Year of the Fox,
When the bell began to ring,
It meant the time had come for one to go to the temple of the king.
There in the middle of the circle he stands,
Searching, seeking.
With just one touch of his trembling hand, the answer will be found.
Daylight waits while the old man sings,
Heaven help me!
And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the One.
And the day has just begun.
One day in the Year of the Fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the Year of the Fox,
When the bell began to sing
It meant the time had come for the One to go to the temple of the king.
There in the middle of the people he stands,
seeing,feeling.
With just a wave of the strong right hand, hes gone
To the temple of the king.
Far from the circle, at the edge of the world,
Hes hoping, wondering.
Thinking back on the stories hes heard of what hes going to see.
There, in the middle of a circle it lies.
Heaven help me!
Then all could see by the shine in his eyes
The answer had been found.
Back with the people in the circle he stands,
Giving, feeling.
With just one touch of a strong right hand, they know
Of the temple and the king


Μια ημέρα, τη χρονιά της αλεπούς
Ήρθε μία εποχή που έμεινε στην μνήμη
Όταν ο ισχυρός νεαρός άνδρας του ανατέλοντος ήλιου
Ακουσε το κάλεσμα της μεγάλης μαύρης καμπάνας.
Μια ημέρα, τη χρονιά της αλεπούς,
Όταν η καμπάνα άρχισε να χτυπά,
Σήμανε ότι ο χρόνος είχε έρθει για τον έναν να πάει
Στο ναό του βασιλιά.
Εκεί στη μέση του κύκλου στέκεται,
Έρευνα, ψάχνει.
Με μόνο μια αφή του τρέμοντας χεριού του,
Η απάντηση θα βρεθεί.
Το φως της ημέρας περιμένει ενώ ο ηληκιωμένος τραγουδά,
Ουρανέ βοηθά με!
Και έπειτα όπως τη βιασύνη χιλίων φτερών,
Λάμπει επάνω σε έναν.
Και η ημέρα είχε μόλισ αρχίσει.
Μια ημέρα, τη χρονιά της αλεπούς
Ήρθε μία εποχή που έμεινε στην μνήμη
Όταν ο ισχυρός νεαρός άνδρας του ανατέλοντος ήλιου
Ακουσε το κάλεσμα της μεγάλης μαύρης καμπάνας.
Μια ημέρα, τη χρονιά της αλεπούς,
Όταν η καμπάνα άρχισε να χτυπά,
Σήμανε ότι ο χρόνος είχε έρθει για τον έναν να πάει
Στο ναό του βασιλιά.
Εκεί στη μέση των ανθρώπων στέκεται,
Βλέποντας, αισθάνοντας.
Με ακριβώς ένα κύμα του ισχυρού δεξιού χεριού, έχει πάει
Στο ναό του βασιλιά.
Μακριά από τον κύκλο, στην άκρη του κόσμου,
Ελπίζει, αναρωτιέται.
Σκέφτεται τις ιστορίες που έχειακούσει
Για το τι πρόκειτε να δει.
Εκεί, στη μέση ενός κύκλου βρίσκεται.
Ουρανός βοηθά με!
Κατόπιν όλοι μπορούσαν να δουν από τη λάμψη στα μάτια του
Η απάντηση είχε βρεθεί.
Πίσω με τους ανθρώπους στον κύκλο στέκεται,
Δίνει, αισθάνεται.
Με μόνο μια αφή του ισχυρού δεξιού του χεριού, ξέρουν
Για το ναό και το βασιλιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου